Rayanoos.ir 1396/12/25 22:50
در این پست به چگونگی ثابت کردن، و یا به ظاهر غیرفعال کردن موس میپردازیم

در هدر فایل Windows.h   تابعی وجود دارد که با استفاده از آن میتوانیم مکان قرارگیری نشانگر موس را بر روی صفحه کنترل کنیم.  تابع  SetCursorPos();

این تابع دو عدد صحیح را به عنوان مختصات دریافت کرده و سپس نشانگر موس را به آن نقطه میفرستد.

حال اگر ما این دستور را بینهایت بار اجرا کنیم  نشانگر موس دیگر از جای خود تکان نخواهد خورد.

و اگر برنامه را به استارت آپ ویندوز اضافه کنیم، شاید کاربران عادی دیگر نتوانند از موس خود استفاده کنند و به سراغ تعمیراتی ها بروند.  اگرچه اینکار ها اخلاقی نیست و بنده فقط برای اینکه بهتر متوجه شوید ذکر کردم.

در سورس کد زیر به تابع مذکور یک مقدار نسبتاً زیادی داده شده تا نشانگر موس از صفحه نمایش خارج شود.

*دستور درون یک لیبل قرار داده شده تا بینهایت بار اجرا شود.

 

دانلود سورس کد با لینک مستقیم | Main.c 

#include <windows.h>

 

int main()

{

    int x=5000,y=5000;

label:

    SetCursorPos(x,y);

    goto label;

}